תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר אינטרנט זה על כל תכולתו כפוף לתנאים המפורטים מטה. את/ה (להלן גם: "המשתמש") מתבקש/ת לקרוא היטב את מלוא התנאים, ואם אינך מסכימ/ה לאיזה מבין מהתנאים הללו, הנך נדרש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר.

 1. זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לאתר לרבות לתוכנו, לעיצובו ו/או לכל היישומים והנדבכים הכלולים בו, שם המתחם של האתר, שמה של חברת נדל"נשי בע"מ, ח.פ. 515947257 (להלן: "נדל"נשי"), סימניה הרשומים ואלו שאינם רשומים, וכל סימן אחר שבתכני האתר הינם של חברת נדל"נשי  או של מי שנתן לה רשות בהם, לפי העניין, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים באתר כמקנים לך רשיון כלשהו או זכויות כלשהן. הרשות להשתמש באתר ולקבל גישה אליו הינה אישית ונועדו לצרכים ולשימושים פרטיים בלבד ולא לשימושים מסחריים או למטרות רווח. אינך רשאי/ת: לעשות כל שינוי באתר, במידע שבו ו/או בכל חלק מהם, לפרסמו, להעבירו, לשכפלו, להפיצו, להעתיקו או לשלבו בכל דרך שהיא ובכל מקום אחר שהוא, או ליצור אליו קישור (link) מאתר אחר. כמו כן אינך רשאי/ת לעשות שימוש בכל תוכנה או יישום הכלולים באתר, אלא אם כן קיבלת לכך הרשאה מפורשת והנך פועל/ת בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בה.
 2. גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים. נדל"נשי אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים אלה ואינה אחראית לכך, ועליך לנקוט אמצעי הגנה מקובלים להפחתת הסיכונים.
 3. כל קישור (link) המופיע באתר מיועד לנוחות המשתמש בלבד. נדל"נשי אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל אתר חיצוני אליו מפנה הקישור, אינה מציגה כל מצג לגביו ואינה מאמצת ו/או ערבה לתוכנו, לאמינותו ו/או לזמינותו, והשימוש בו הינו באחריותך המלאה. אין לבצע קישור לאתר נדל"נשי מתוך אתרים מתחרים, בלתי חוקיים ו/או באופן העלול ליצור מראית עין של חסות, שותפות או קשר אחר מצד נדל"נשי, ובכל מקרה נדל"נשי תהא רשאית על פי שיקול דעתה לדרוש מחיקתו של כל קישור שבוצע.
 4. המידע והיישומים שבאתר נמסרים "כמות שהם" (""AS IS). נדל"נשי אינה מבטיחה את שלמותם ותפקודם המושלם של התכנים והיישומים הזמינים באתר או באמצעותו. למשתמש ידוע, כי ברשת האינטרנט צפויים תקלות, שיבושים והפרעות, ולכן מובהר, בנוסף, כי נדל"נשי אינה מבטיחה כי האתר על כל נדבכיו יהיה זמין בכל עת, או כי השימוש בו יהא בלתי מופרע, או כי הישומים השלובים באתר יפעלו ללא דופי.
 5. המידע הכלול באתר הינו כללי ועקרוני בלבד, הוא אינו מהווה עידוד או המלצה להשקעה או פעולה כזו או אחרת, הוא אינו מתיימר להיות המידע המקיף או העדכני ביותר או להתייחס לכלל הנושאים, החלופות, ההערכות ו/או האפשרויות, הוא אינו מהווה או מחליף יעוץ מקצועי פרטני רלבנטי (משפטי, מיסויי, תכנוני, חשבונאי כספי וכו'), ואינו לוקח בחשבון את הנתונים והצרכים המיוחדים של כל אדם או גוף. כל השקעה באשר היא, כרוכה מטיבה בסיכונים, ואין כל הבטחה לתשואה, רווח או החזר של ההשקעה. הערכות, ככל שכלולות באתר, הינן כלליות ובלתי מחייבות והן אף עשויות להשתנות לעיתים תכופות כתוצאה מנסיבות ותנאים שונים ומגוונים. נכסים או תמונות, ככל שמופיעים באתר, מובאים לצרכי המחשה בלבד, והם אינם מייצגים בהכרח את ההשקעה או המודל שיהיו רלבנטיים בפועל, את גודל הפריטים ו/או את חזותם המדוייקת.
 6. בפרט, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ועל מנת להוסיף עליו בלבד, יובהר כי התכנים באתר עשויים לכלול תכנים שמקורם במשתמשי האתר, שאינם בהכרח בעלי ידע או מקצועיות, או בפורומים שאף אם הוגדרו כמקצועיים הם נועדו להציג מידע כללי ובלתי מותאם בלבד, ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת. כמו כן התכנים עשויים לבטא אסכולה מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. נדל"נשי לא תהיה אחראית לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלה יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה. כמו כן, ככל שהותר באתר פרסום מידע מסחרי לרבות פרסומות, לוחות מודעות, אינדקס ספקי שירותים וכיוצ"ב, מובהר בזאת כי נדל"נשי אינה אחראית לתוכן הפרסומים הנ"ל והמידע הנכלל בהם, אלא המפרסמים בלבד, ואין  בהצגת המידע משום חסות, המלצה או עידוד לשימוש, רכישה או ביצוע פעולה כלשהי.
 7. לפני כל החלטה עליך לערוך סקירה מקיפה המתייחסת בין היתר לתנאים, מגבלות, יתרונות וחסרונות, סיכונים וצרכים אינדבדואליים, ולהתייעץ עם בעלי מקצוע ומומחיות רלבנטיים. אין להסתמך על איזה מהתכנים שבאתר, והאחריות על כל החלטה, פעולה או הימנעות מפעולה חלה עליך בלבד ובכל מקרה לא על נדל"נשי.
 8. נדל"נשי ו/או מי מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע שנמסר על ידיהם אינו מהווה יעוץ או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
 9. נדל"נשי אינה מהווה צד לכל התקשרות בינך לבין צד ג' כלשהו, אף אם נכללת באתר הפניה כלשהי אליו, ונדל"נשי אינה נושאת בכל אחריות בעניין.
 10. המידע המופיע באתר אינו בהכרח המידע העדכני ביותר, ובפרט הדברים אמורים גם ביחס לתעריפים ולמחירים ככל שהם כלולים בו, העשויים להשתנות מדי פעם בפעם. הוראות ההסכמים עם הלקוח/ה ו/או המחירונים העדכניים יגברו בכל מקרה של סתירה עם האמור באתר.
 11. התכנים שפרסמת או מסרת לפרסום באתר הינם באחריותך בלבד. עליך לקחת בחשבון, כי הודעות תכתובות ותכנים שונים נוספים באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תכנים בפורומים או המלצות, חשופים לכלל הגולשים ברשת האינטרנט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בין היתר, גם חלק מהפרטים שנמסרו על ידיך באתר לרבות במסגרת מתן המלצה או חוות דעת, כגון שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת או ההמלצה באתר. אין לדעת אילו תגובות עלולות להתקבל ביחס לפרסום זה או אחר, וחשוב להקפיד על שפה נאותה ותוכן ענייני ומדויק. אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר שאינך בעל/ת זכות הקניין הרוחני בהם או שאינך זכאי/ת לפרסמם מכל סיבה שהיא, או תחת זהות של אחר.
 12. מסירת תכנים לפרסום אינה מקנה זכות כי אלה אכן יפורסמו או ימשיכו להתפרסם באתר, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של נדל"נשי מבלי שיהיה בכך כדי להטיל עליה אחריות כלשהי בעניין התכנים ו/או לגרוע מאחריות המפרסם.
 13. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (""AS IS) בהתאם להחלטת נדל"נשי, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי נדל"נשי בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות לכל פרסום מצדך, ככל שמתאפשר. השימוש בתכנים, בשירותים, ביישומים ובכל נדבך אחר באתר הינו באחריותך הבלעדית והמלאה. נדל"נשי אינה אחראית לכל שינוי, תיקון, השמטה, חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים הנ"ל, ובכלל זאת יתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת נדל"נשי ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורומים ו/או במסגרת ההמלצות ונדל"נשי לא תישא בכל אחריות בנדון.
 14. לצורך ביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר הנך עשוי/ה להידרש להשתמש בשם משתמש וסיסמה. הנך אחראי/ת לשמירתם בסודיות ועליך לדווח מיידית לנדל"נשי אם הנך מבחינ/ה או חושד/ת שנעשה בהם שימוש בלתי מאושר. ובכלל, הנך אחראי/ת באופן מלא לכל פעילות המתבצעת בחשבונך. נדל"נשי אינה אחראית לכל תוצאה או נזק שינבעו או יהיו קשורים לכניסה בלתי מורשית לאתר, לחשיפת שם המשתמש וסיסמתו, ולפעולות שביצעת תוך שימוש בשירותי האתר.
 15. למרות שנדל"נשי נוקטת באמצעים שונים לאבטחת המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת האתר, נדל"נשי אינה מבטיחה, כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע ו/או יחדור באופן בלתי חוקי למערכות, והמשתמש נוטל על עצמו מלוא הסיכונים הנוגעים לכך. כמו כן, נדל"נשי אינה אחראית לכל מידע שיגיע אל המשתמש על ידי גורם חיצוני באמצעות האתר או יישומיו, והמשתמש נדרש לנקוט בזהירות הנדרשת בקבלו כל מידע כאמור. 
 16. נדל"נשי אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל לאחד או כל הבאים: נזק מכל מין וסוג, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו בשל שימוש בתכנים באתר ו/או בשל הורדה של כל חומר, תוכנה ו/או מידע מהאתר ו/או שימוש בכל מידע שהושג על ידך בדרך כלשהי תוך שימוש באתר ובשירותיו ו/או בשל כל עניין הנוגע לאובדן מידע, לאי זמינותו של האתר או איזה מנדבכיו ו/או לאי התאמתו לצרכי המשתמש.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, נדל"נשי אינה אחראית לכל אובדן, מחיקה ו/או כשלון באחסון, בקבלה, בשיגור ו/או תזמון הודעות ו/או כל מידע אחר המועבר באמצעות האתר. כמו כן, כל הורדה של קבצים מהאתר או באמצעותו היא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, וכך אף בכל הנוגע להשלכות הורדה זו לגבי מערכות המחשב של המשתמש והקבצים האגורים בהן.
 17. הנך מתחייב/ת של לעשות באתר כל שימוש שלא הותר מפורשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור הנך מתחייב/ת: שלא להתערב בפעולות המערכות הקשורות לאתר, לא להפריע לפעילותן התקינה ולא להכנס לאיזורים סגורים באתר למשתמשים שאינם מורשים, שלא לשגר לאתר או באמצעותו כל מידע ו/או לא לבצע באמצעות האתר כל פעולה אחרת, אם הינם שקריים, מטעים, מאיימים, פוגעניים מפריעים או מטרידים בכל מובן שהוא, בלתי חוקיים ו/או מפרים זכויות של צד ג' בכל היבט שהוא, לא להתחזות לאדם או לגוף אחר כלשהו או להציג באופן כוזב את הקשר שלך אליהם. למרות שנדל"נשי אינה אחראית לתוכן המידע המועבר מהאתר או באמצעותו, היא רשאית במקרה שמתעורר חשד לשימוש בלתי מורשה באתר לבחון את תוכן המידע, לסלקו ו/או להפסיק את שימושו של המשתמש האחראי לשיגורו באתר על כל נדבכיו. ובכלל, נדל"נשי רשאית לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק שימושו של המשתמש באתר או בחלק ממנו, אם לדעתה המשתמש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה או מכל סיבה סבירה אחרת.
 18. המשתמש ישפה את נדל"נשי ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה של צד ג' ובגין כל הוצאה ו/או נזק אחרים ו/או נוספים, הנובעים משימושו באתר וביישומיו.
 19. נדל"נשי רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת לשנות את תנאי השימוש באתר וכל מידע נוסף הכלול בו, ועל המשתמש לעיין בתנאים הנ"ל בכל כניסה לאתר, על מנת להתעדכן בשינויים ככל שיחולו. כמו כן, נדל"נשי רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת לשנות את  עיצובו של האתר, את הרכבו, הרכב היישומים הכלולים בו, תוכנם וזמינותם וכל נדבך ו/או תוכן אחר באתר, ‏וכן לבטל ו/או למחוק כל תוכן ו/או נדבך כאמור ואף לסגור את האתר כולו.
 20. נדל"נשי רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך. לפרטים בעניין זה נא ראו מדיניות הפרטיות שבהמשך.  
 21. הדין שיחול על תנאי שימוש אלה ועל כל הוראה ו/או תנאי נוספים באתר יהיה דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לכל סכסוך בעניין השימוש באתר ובשירותים ותנאי השימוש בו תהיה רק לבתי המשפט בתל אביב – יפו, אולם אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של  נדל"נשי לבקש סעד בכל בית משפט  אחר לרבות מחוץ למדינת ישראל, על מנת לזכות בצווי עשה או צווי מניעה או צו אחר לצורך אכיפת זכויותיה.
 22. תנאי שימוש אלה באים בנוסף לתנאים שבמסמכי ההתקשרות הרלבנטיים בינך לבין נדל"נשי ולכל תנאי נוסף שעשויה נדל"נשי לקבוע ביחס ליישומים מטעמה או ביחס לחלקים מסוימים מהאתר. 
 23. השימוש באתר מהווה קיבול נוסף לאמור בתנאים אלה.

 

מדיניות פרטיות

חברת נדל"נשי רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך ועל פרטיותך. מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האופן בו נאסף מידע באתר, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה את/ה, המשתמש, כנשוא המידע, יכול/ה להסירו או לשנותו, והכל בהתייחס לגלישה ו/או כל שימוש אחר באתר זה בלבד.

בעת השימוש ו/או ההרשמה באתר, הנך מסכימ/ה לכך שנדל"נשי תאסוף תשמור ותשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכימ/ה לתנאים ולסיכונים המתוארים להלן בהקשר זה. הנך מתבקש/ת לקרוא היטב את מלוא התנאים, ואם אינך מסכימ/ה לאיזה מבין מהתנאים הללו, הנך נדרש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר.

 1. במסגרת השימוש באתר נאסף לגביך מידע אנונימי שאינו מאפשר את הזיהוי שלך (להלן: "מידע לא אישי"). מידע זה עשוי לכלול כל מידע טכני אנונימי הנוגע לפעילותך באתר, לרבות מידע אודות הדפים, המוצרים, השירותים ו/או המידע שהוצג בפניך, פעולותיך באתר, זמן שהייתך באתר וכיוצ"ב. בין היתר, האתר עשוי להשתמש בעוגיות ("Cookies") ו/או בטכנולוגיות דומות המאפשרות זיהוי מהיר ויעיל שלך בעת ביקור באתר או באתרים אחרים, בין היתר באמצעות העברת מידע הנוגע למבקר באתר, כגון כתובת IP, השעה שבה נצפה הדף, סוג דפדפן, הדפים בהם ביקר, מהיכן הגיע לאתר, משך זמן השהיה, הרגלי צפיה העדפות ושימושים ביחס לאתרים ופרסומים וכיוצ"ב. השימוש במידע אינו מזהה אותך ספציפית, ומאפשר שיפור של חוויית המשתמש ושיפור באופן אספקת השירותים, למשל על ידי חסכון זמן בעדכון פרטים כמו שם משתמש וסיסמה או הצגת תוכן מותאם ורלבנטי. שימושך באתר מהווה הסכמה לשימוש האתר בעוגיות ו/או טכנולוגיות אחרות כאמור. באפשרותך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כך שהוא ידחה/ימחק קבצי עוגיות, אולם הדבר עשוי להשפיע על חוויית הגלישה שלך או להגבילה.               
 2. נדל"נשי משתמשת במידע לא אישי לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו, והיא רשאית להעביר מידע זה גם לצדדים שלישיים, בתנאי כי לא יהא בהם כדי לזהות את המשתמש.
 3. כמו כן, ניתנת לך האפשרות להירשם למערכת הניוזלטרים של נדל"נשי, ולקבל באמצעותה עדכונים שונים. לצורך כך, נדל"נשי תהיה רשאית לאסוף מהמשתמש פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, מספר טלפון. נדל"נשי תעשה שימוש במידע הנ"ל לצורך משלוח ניוזלטרים ובכפוף להוראות הדין. אינך חייב/ת למסור את המידע האישי הנ"ל, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם ידוע לך והנך מסכימ/ה כי ללא מסירתו נדל"נשי לא תוכל להציע לך את שירותיה.
 4. מידע אישי רלבנטי שייאסף אודות המשתמשים יישמר וייעשה בו שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת לצורך: יצירת קשר; משלוח פרסומים הודעות ועדכונים שונים בין היתר בנוגע לפעילויות של נדל"נשי, בין לבד ובין בשיתוף גורמים נוספים בכפוף לקבלת הסכמה על פי הדין; לתמיכה וטיפול בבקשות או תלונות.
 5. הודעות תכתובות ותכנים שונים נוספים באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תכנים בפורומים או המלצות, חשופים לכלל הגולשים ברשת האינטרנט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בין היתר, גם חלק מהפרטים שנמסרו על ידיך באתר לרבות במסגרת מתן המלצה או חוות דעת עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת או ההמלצה באתר.
 6. נדל"נשי רשאית לשתף צדדים שלישיים במידע שנאסף במסגרת השימוש שלך באתר (מידע אישי ומידע לא אישי) במקרים הבאים: לקבלנים או נותני שירותים מטעם נדל"נשי או במשותף עמה, הזקוקים למידע לצורך תפעול שוטף של האתר ומתן השירותים המוצעים באתר למשתמשים; במקרה בו נדל"נשי תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; אם נדל"נשי תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, הוראה ו/או הנחיה של רשות מוסמכת או לפי דין; אם נדל"נשי תעמוד בפני התראה או איום על נקיטה בהליכים או צעדים משפטיים נגדה בגין פעולות שעשית ו/או נעשו מטעמך, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בינך לבין נדל"נשי ו/או מי מטעמה; אם נדל"נשי תארגן פעילותה במסגרת גוף אחר (כולל על ידי מיזוג) ובתנאי שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; אם תועלה טענה או יתעורר חשד כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנדל"נשי ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו; ו/או מתוך אמונה כי יהיה בכך כדי להקטין את הסיכון לנזק לגוף או לרכוש שלך או של מאן דהוא אחר.
 7. האתר מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, נדל"נשי אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו ו/או באיזה משירותיו או נדבכיו.
 8. הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל תנאי ו/או הסכם אחר בינך לבין נדל"נשי, במסגרת האתר או מחוצה לו. נדל"נשי שומרת על הזכות לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת, ולכן המשתמש מתבקש לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.